global navigaion menu / 글로벌 네비게이션 메뉴

2022학년도 1학기 공학수학 1 강의계획서

강좌번호
001
004
011
012
015
016
 
담당교수
강좌번호 담당교수 e-mail 주소 연구실 전화번호
[880-]
강의시간 강의실
001 천상민 schun (at) snu.ac.kr 27-219 1311 화, 목(14:00~15:15) 39-409
004 이영민 younglee (at) snu.ac.kr 26-201 2669 화, 목(09:30~10:45) 36-210
011 최형규  hgchoi66 (at) snu.ac.kr 26-201 2669 화, 목(09:30~10:45) 301-204
012 김동운 fun3 (at) snu.ac.kr 26-204 2663 화, 목(09:30~10:45) 301-301
015 김대용 bigflow (at) gmail.com 26-206 2662 월, 수(11:00~12:15) 25-110
016 김동운 fun3 (at) snu.ac.kr 26-204 2663 화, 목(11:00~12:15) 25-101
담당조교
강좌번호 담당조교 e-mail 주소 연구실 전화번호
001 황건호 hgh2134 (at) snu.ac.kr 27-433 4443
       
004 김한얼 haneol,kijm (at) snu.ac.kr 27-431 6558
       
011 이경성 kslee0304 (at) snu.ac.kr 27-433 4443
       
012 박종진 pjj4230 (at) snu.ac.kr 27-426 1312
       
015 변준석 byjs0110 (at) snu.ac.kr 27-424 6564
       
016        
       

로그인

로그인폼

로그인 유지