global navigaion menu / 글로벌 네비게이션 메뉴

 

2023학년도 여름학기 수학연습 2 강의계획서

강좌번호
001
002
003
004
005
006

 

 

담당교수
강좌번호 담당교수 e-mail 주소 연구실 전화번호
[880-]
강의시간 강의실
001 김현정 kimhj97 (at) sogang.ac.kr     월, 수, 금(11:00~12:50) 24-207
002 최형규 hgchoi66 (at) snu.ac.kr 26-201 2669 월, 수, 금(11:00~12:50) 24-209
003 마대건 ma.daegun (at) gmail.com 26-203 1383 월, 수, 금(13:00~14:50) 26-B102
004 최현석 spgrass2 (at) snu.ac.kr 27-420 6560 월, 수, 금(13:00~14:50) 24-211
005 최형규 hgchoi66 (at) snu.ac.kr 26-201 2669 월, 수, 금(15:00~16:50) 24-101
006 김경선 kgsunsis (at) snu.ac.kr 27-417 6557 월, 수, 금(15:00~16:50) 24-207

 

담당조교
강좌번호 담당조교 e-mail 주소 연구실 전화번호
[880-]
연습시간 강의실
001 김홍수 rlaghdtn98 (at) snu.ac.kr 27-328 1315 월, 수, 금(11:00~12:50) 24-207
002 민동준 rpmin (at) snu.ac.kr 27-425 2667 월, 수, 금(11:00~12:50) 24-209
003 소병창 sinwall (at) snu.ac.kr 27-439 6268 월, 수, 금(13:00~14:50) 26-B102
004 여희준 yeohj (at) snu.ac.kr 27-426 1312 월, 수, 금(13:00~14:50) 24-211
005 이승준 leesjun (at) snu.ac.kr 27-427 6270 월, 수, 금(15:00~16:50) 24-101
006 원다현 wonddalki (at) snu.ac.kr 27-422   월, 수, 금(15:00~16:50) 24-207

로그인

로그인폼

로그인 유지